AVIS LEGAL CORREU ELECTRÒNIC

 

CATALÀ (CA)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals, de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:

www.andreumanteniment.com/informacio-addicional-rgpdue/

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge, ni divulgar el seu contingut a cap persona.

De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals, de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:

www.andreumanteniment.com/informacio-addicional-rgpdue/

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge, ni divulgar el seu contingut a cap persona.

Responsable de Tractament ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
Finalitat Atendre i donar resposta a la seva petició o consulta, així com mantenir el contacte i relació que es produeixi com a conseqüència de la mateixa.
Base jurídica El consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades per aquesta finalitat, podent també ser l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o precontractual.
Destinataris  No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE

CASTELLANO (ES)

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos, a continuación dispone de la información básica sobre protección de datos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en:www.andreumanteniment.com/información-adicional-rgpdue/

Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

Responsable de Tratamiento ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
Finalidad Atender y dar respuesta a su petición o consulta, así como mantener el contacto y relación que se produzca como consecuencia de la misma.
Base jurídica El consentimiento inequívoco al ponerse en contacto con nosotros y facilitarnos sus datos para esta finalidad, pudiendo también ser el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o precontractual.
Destinatarios  No se cederán datos a terceros excepto por obligación legal o interés contractual. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir les datos, así como otros derechos que se identifican en la +info adicional RGPDUE

ENGLISH (EN)

PERSONAL DATA PROTECTION
In accordance with General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection and Organic Law 3/2018 on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, of natural persons with regard to the processing of personal data and the Free movement of this data, then you have the basic information on data protection. You can consult the additional and detailed information on data protection at:

www.andreumanteniment.com/additional-information-rgpdue/

This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address you must not copy the message or disclose its contents to anyone.

Responsible for treatment ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, S.L.
Purpose Attend and respond to your request or query, and maintain contact and relationship that occurs as a result of it.
Legal Basis The unequivocal consent to settle in contact with us and provide us with your data for this purpose, which may also be the legitimate interest or the need to manage a contractual or pre-contractual relationship.
Recipients No data will be transferred to third parties except for legal obligation or contractual interest.
Rights Access, rectify and delete the data, as well as other rights that are identified in the + additional RGPDUE info