Logo Política Integrada Andreu Manteniment 2023

El principal objectiu de l’empresa ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL SL, dedicada al

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE MITJANA I BAIXA TENSIÓ, D’AUTOMATITZACIÓ ELECTROMECÀNICA, SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I SEGURETAT ELECTRÒNIQUES,CLIMATITZACIÓ, GAS, SANEJAMENT I LAMPISTERIA I MANTENIMENT INDUSTRIAL.

És que la qualitat, el respecte i conservació del Medi ambient, així com l’eficiència energètica i la SST del personal, siguin un reflex de les expectatives de cada client, de la pròpia empresa i de la societat en general. La nostra POLÍTICA INTEGRADA es basa en el desenvolupament i prestació de serveis concordes amb les bones pràctiques professionals, segures, fiables, orientats en qualsevol cas cap al compliment dels requisits dels nostres clients i, per tant, la TOTAL SATISFACCIÓ D’AQUESTS.

Amb aquesta finalitat, la Direcció assumeix com a premisses bàsiques les següents:

 

  1. Mantenir, desenvolupar i MILLORAR DE MANERA CONTÍNUA un Sistema Integrat d’acord amb el que s’estableix en la norma UNE-EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001 vigents.
  2. La qualitat final del servei lliurat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUADA durant tot el cicle del procés.
  3. Assumeix el compromís de proporcionar les condicions de treball segures i saludables en el desenvolupament del mateix per a prevenir les lesions i deterioració de la salut i que sigui apropiada al CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ, així com a la naturalesa especifica dels riscos i oportunitats de la SST. Assumint l’operativa per a l’eliminació de perills i la reducció dels riscos identificats.
  4. Les exigències contractuals (incloent aquells requisits de tipus legal i reglamentari que inclouen els aplicables a la Gestió Ambiental, Eficiència Energètica, Seguretat i Salut en el Treball i al propi Sistema de Qualitat), la comprensió de les necessitats i expectatives DE LES PARTS INTERESSADES tant internes com externes, els desitjos i les EXPECTATIVES DELS CLIENTS, són el principal criteri per a establir el patró de qualitat dels nostres serveis i la base de la MILLORA DE LA COMPANYIA.
   Així com assumeix el compromís de la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, el suport a les activitats de disseny que repercuteixen amb una major eficiència energètica i quants compromisos específics pertinents al context de l’organització.
  5. La consecució dels resultats econòmics i la identificació dels riscos i oportunitats, així com un ús i consum de l’energia responsable i eficient, ha de ser l’objectiu de cadascun dels empleats, que garantirà la continuïtat i futur de la Companyia.
  6. Cadascun dels empleats és responsable del seu treball i de complir les normes de PREVENCIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE QUALITAT conforme el seu coneixement. La Direcció és responsable d’IMPULSAR la implantació de la POLÍTICA i ELS OBJECTIUS DEL SGI, facilitant els mitjans necessaris per a la seva consecució.
  7. L’aplicació d’aquesta política exigeix la INTEGRACIÓ ACTIVA de tot l’equip humà, incloent-hi el compromís per a la consulta i comunicació i participació dels treballadors i els seus representants.

VALLS, 5 de JUNY 2023

Jordi Andreu Ribas
Gerent